Yleistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista

Yleistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista

Kun olet asiakkaana Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n tai Vuosaaren Urheilutalo Oy:n (jäljempänä Urheiluhallit) palveluissa tai muutoin asioit Urheiluhallit kanssa, keräämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on palveluiden tuottamiseksi tarpeellista. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, jotka pääset näkemään täältä listauksena.

Rekisteriselosteista näet, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Samoin rekisteriselosteista näkyvät kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, josta sinulla on oikeus tietää.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä tästä.
Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä tästä.

Rekisteriselosteissa kerrotaan kunkin rekisterin osalta, jos tietoja luovutetaan säännönmukaisesti johonkin. Näiden säännönmukaisten luovutusten lisäksi henkilötietoja saadaan käyttää tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Rekisteriselosteessa mainitulta yhteyshenkilöltä voit kysyä tietojesi käsittelystä.

Urheiluhallit Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista tarkemmin

Henkilöllä, jonka henkilötietoja kerätään Urheiluhallien palveluissa, on oikeus saada Urheiluhalleilta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Urheiluhallien palvelujen käyttäjä voi pyytää jäljennökset omista tiedoistaan. Linkki tietopyyntöön on yllä.

Urheiluhallit toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Jos määräaikaa jatketaan, Urheiluhallit ilmoittaa tietojen pyytäjälle asiasta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä syyt viivästymiselle.

Jos Urheiluhallit ei toimita tietoja pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omat tiedot on oikeus saada maksutta. Jos henkilö kuitenkin pyytää useampia jäljennöksiä, Urheiluhallit voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Jos omien tietojensa pyytäjän pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia ja erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti, Urheiluhallit voi

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset;
tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimenpidettä.

Edellä mainituissa tapauksissa Urheiluhallien on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. Tietojen tarkastusoikeus ei ole rajoittamaton. Rekisteröidyllä ei esimerkiksi ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, jos tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä taikka tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai rekisteröidyn oikeuksille tai jonkun muun oikeuksille.

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Urheiluhallien palveluissa, on oikeus vaatia, että Urheiluhallit oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Puutteelliset tiedot hänellä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jollei Urheiluhallit hyväksy henkilön vaatimusta tiedon oikaisemisesta, Urheiluhallien on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Eräissä tapauksissa, esimerkiksi jos tietojen käsittely on perustunut henkilön suostumukseen ja henkilö peruuttaa suostumuksensa, henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi.

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Urheiluhallien palveluissa, on oikeus siihen, että Urheiluhallit rajoittaa henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

• henkilö kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Urheiluhallit voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
• rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

Jos henkilö on toimittanut Urheiluhalleille omia henkilötietojaan ja käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, hänellä on oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, henkilöllä on oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa tällaista käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista ja koneellista käsittelyä, jossa arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Urheiluhalien palveluissa, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. Tämä oikeus ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.